O klube

Vytlačiť
Uverejnené: 20. apríl 2012

 

Športový  Klub  Harichovce (ŠK) je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti športu. ktorého poslaním je rozvíjať  telovýchovu a šport.

Poslaním ŠK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť s dôrazom na vedenie a formovanie osobností detí a mládeže k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.

Úlohy ŠK:

a.starať sa o rozvoj športu v obci,

b.združovať záujemcov o šport – všeobecne,

c.organizovať športovú činnosť pre svojich členov a ostatnú verejnosť,

d.zabezpečovať podľa svojich možností podmienky na aktívnu účasť svojich členov na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (súťaže, tréningy, sústredenia a pod.),

e.sprostredkovať prestupy a hosťovania športovcov medzi športovými subjektmi

f.podporovať vzťah detí, mládeže a dospelých k telesnej kultúre a športu,

g.zabezpečuje technické vybavenie na športovú činnosť, dopravu, ubytovanie, občerstvenie,

h.zabezpečovať rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov ŠK,

i.poskytuje odbornú, poradenskú a servisnú službu,

j.podľa svojich možností vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť ŠK ako celku i jeho členov.

 

 

 

comments
Logo ŠK Harichovce
sk_harichovce_logo.jpg


ŠK Harichovce