Prevádzkový poriadok

Vytlačiť
Uverejnené: 03. január 2013

Prevádzkový poriadok posilňovne ŠK Harichovce

1. Posilňovňa je k dispozícii pre širokú verejnosť, prednostne pre členov ŠK Harichovce.

2. Každý návštevník posilňovne ŠK Harichovce je pri vstupe do posilňovne ŠK Harichovce povinný sa zapísať do knihy návštev - meno, priezvisko, dátum, čas príchodu a čas odchodu. Svojím podpisom potvrdí, že sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom posilňovne a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je uložená a vedená v priestoroch posilňovne.

3. Každý návštevník posilňovne môže využívať služby a zariadenia posliňovne len po uhradení poplatku podľa platného cenníka, resp. po preukázaní permanentky.

4. Využívať jednotlivé priestory posilňovne smie len osoba staršia ako 12 rokov. Osoba mladšia smie tieto priestory využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo v doprovode a na zodpovednosť osoby staršej ako 18 rokov (napr. tréner).

5. Vo výnimočných prípadoch sa smú aj osoby mladšie ako 12 rokov pohybovať v priestoroch posilňovne, ale len v doprovode a pod dohľadom rodičov, zákonných zástupcov, alebo osoby staršej ako 18 rokov (napr. tréner). ŠK Harichovce v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

6. Je zakázané:

-vstupovať do posilňovne osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečné prevádzkovanie športovej alebo fyzicky namáhavej činnosti

-vstupovať do posilňovne osobám v podnapitom stave

-vstupovať do posilňovne osobám pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok

-vstupovať do posilňovne osobám v špinavom alebo zjavne nevhodnom oblečení

-vstupovať do posilňovne osobám v nevhodnej obuvi

-vynášať z posilňovne cvičebné náradie, pomôcky a iné zariadenia z priestorov posilňovne

7. Návštevník je oprávnený navštevovať posilňovňu v jej otváracích hodinách. Čas na cvičenie je max. 150 minút.

8. Vedúci posilňovne a členovia výboru ŠK Harichovce sú oprávnení vyzvať osoby uvedené v bode 6. tohto prevádzkového poriadku, aby posilňovňu opustili. To sa týka aj návštevníkov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov posilňovne v jeho riadnom využívaní. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže vedúci posilňovne, resp. člen výboru ŠK podniknúť primerané kroky, aby návštevník priestory posilňovne opustil.

9. Členovia výboru ŠK Harichovce sú oprávnení kedykoľvek vykonať kontrolu zapísaných osôb v knihe návštev a v prípade nezapísania sa návštevníka do knihy návštev, sú oprávnení návštevníka vyzvať aby sa zapísal, poprípade vyzvať ho, aby posilňovňu opustil. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže vedúci posilňovne, resp. člen výboru ŠK podniknúť primerané kroky, aby návštevník priestory posilňovne opustil.

10. Vo všetkých priestoroch posilňovne platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch posilňovne je považované za chovanie obmedzujúce iných návštevníkov v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu 7. tohto prevádzkového poriadku.

11. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie posilňovne sú návštevníci povinní používať výlučne spôsobom k tomu určeným. Návštevníci sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku prevádzkovateľa, ani k ohrozeniu vlastného zdravia, alebo zdravia iných návštevníkov.

12. Návštevník je ďalej povinný: -riadiť sa pokynmi vedúceho posilňovne, resp. člena výboru ŠK Harichovce, -v priebehu využívania služieb posilňovne používať oblečenie, obuv, športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej aktivity tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťoval priestory posilňovne. V prípade porušenia niektorej z povinnosti uvedených v tomto prevádzkovom poriadku je návštevník povinný opustiť priestory posilňovne, inak mu môže byť vedúcim posilňovne, resp. členom výboru ŠK Harichovce udelený zákaz vstupu.

13. Pri cvičení je návštevník povinný používať vlastný uterák a podložku. V prípade znečistenia strojov, lavičiek a iných náčiní či priestorov posilňovne je každý návštevník povinný toto znečistenie po sebe odstrániť.

14. Skrinka v šatni nie je určená na odkladanie cenných vecí.

15. Vstupovať do priestorov posilňovne môže návštevník len vo vhodnej a čistej športovej obuvi, prípadne na boso a v primeranom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne skrinky v šatniach.

16. Návštevníci používajú všetko vybavenie posilňovne na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie ŠK Harichovce žiadnu zodpovednosť.

17. Návštevník je povinný nástroje, činky, závažia a náradie ktoré používal odkladať na vyhradené miesta, udržiavať poriadok a čistotu.

18. V prípade straty, alebo poškodenia športového náradia, zariadení, alebo akéhokoľvek majetku, ktorý má v správe ŠK Harichovce zodpovedá návštevník.

P.S.: Nezabúdajte pred cvičením na rozcvičku.

comments
Logo ŠK Harichovce
sk_harichovce_logo.jpg


ŠK Harichovce