Verejné korčuľovanie

Vytlačiť
Uverejnené: 03. január 2013

Prevádzkový poriadok verejného korčuľovania na hokejovom ihrisku ŠK Harichovce

1. Vstup do areálu:

• vstup na ľadovú plochu je bezplatný, pokiaľ nie je určené inak

• vstup deťom do šesť rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby

• na ľadovú plochu nie je povolený vstup chorým a podnapitým osobám

• návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a pri ukončení korčuliarskeho bloku opustiť ľadovú plochu

• nie je povolené zdržiavať sa na ľadovej ploche mimo prevádzkovej doby

 

2. Pravidlá korčuľovania

• vstupom na ľadovú plochu sa každý návštevník podriaďuje pravidlám prevádkového poriadku

• počas verejného korčuľovania dodržiavať prikázaný smer korčuľovania jedným smerom - proti smeru hodinových ručičiek

• slabšie korčulujúci návštevníci sa musia vo vlastnom záujme pohybovať po ľadovej ploche opatrne  na okraji ľadovej plochy resp. v strednej časti klziska tak, aby nenarušovali korčuľovanie  ostatným návštevníkom a aby sa vyvarovali úrazom

 

3. Odkladanie osobných vecí

• návštevníci si odkladajú prezúvky, vetrovky a pod. na lavičky pri ľadovej ploche

• ŠK Harichovce žiada návštevníkov aby vo vlastnom záujme nenosili na ľadovú plochu cenné veci a predmety

• ŠK Harichovce nezabezpečuje úschovu vecí a predmetov a za stratu vecí alebo predmetov nezodpovedá

• ŠK Harichovce prosí nálezcov stratených vecí, aby ich odovzdali v bufete ŠK Harichovce

• ŠK Harichovce nezodpovedá za odložené veci

 

4. Zdravotné ošetrenie

• prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci spôsobili vlastnou nedisciplinovanosťou, nedodržaním prevádkového poriadku, alebo akýmkoľvek iným spôsobom

 

5. Zákaz činnosti - V areáli je zakázané

• vstupovať na ľad bez korčúľ

• správať sa spôsobom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť ostatných návštevníkov a prevádzku ľadovej plochy

• vodiť do areálu psov a iné zvieratá

• ničiť, alebo znehodnocovať zariadenie areálu

• znečisťovať ľadovú plochu a areál odhadzovaním nepotrebných predmetov, vecí a odpadkov

• piť alkoholické nápoje

 

P.S.: Po dokorčuľovaní prosíme pomôcť pri odhrňaní snehu z ľadovej plochy. Ďakujeme

comments
Logo ŠK Harichovce
sk_harichovce_logo.jpg


ŠK Harichovce