Stanovy športového klubu

Vytlačiť
Uverejnené: 20. apríl 2012

                   STANOVY

ŠPORTOVÉHO KLUBU HARICHOVCE

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Športový  klub  Harichovce (ďalej len ŠK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti športu, ktorého poslaním je rozvíjať telovýchovu a šport.

2. ŠK je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

3. ŠK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

4. ŠK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je obec Harichovce.

 

Článok II.

Poslanie a úlohy ŠK

1. Poslaním ŠK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť s dôrazom na vedenie a formovanie osobností detí a mládeže k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.

2. Úlohy ŠK:

a. starať sa o rozvoj športu v obci,

b. združovať záujemcov o šport – všeobecne,

c. organizovať športovú činnosť pre svojich členov a ostatnú verejnosť,

d. zabezpečovať podľa svojich možností podmienky na aktívnu účasť svojich členov na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (súťaže, tréningy, sústredenia a pod.),

e. sprostredkovať prestupy a hosťovania športovcov medzi športovými subjektmi

f. podporovať vzťah detí, mládeže a dospelých k telesnej kultúre a športu,

g. zabezpečuje technické vybavenie na športovú činnosť, dopravu, ubytovanie, občerstvenie,

h. zabezpečovať rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov ŠK,

i. poskytuje odbornú, poradenskú a servisnú službu,

j. podľa svojich možností vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť ŠK ako celku i jeho členov.

 

Článok III.

Členstvo v ŠK

1. Členstvo môže byť:

• individuálne,

• skupinové,

• čestné.

2. Individuálne členstvo v ŠK je dobrovoľné. Členom ŠK sa môže stať každý, kto bude dodržiavať jeho stanovy.

3. Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku ŠK v príslušnom kalendárnom roku do stanoveného termínu ŠK.  Členstvo v ŠK je vedené v zozname členov.

4. Dokladom o individuálnom členstve je platný členský preukaz. Členský preukaz obsahuje meno člena, dátum narodenia, bydlisko a oddielovú príslušnosť. Členský preukaz je platný na dobu neurčitú od dňa vystavenia.

5. Zánik individuálneho členstva:

a) vystúpením - na základe rozhodnutia člena a jeho oznámenia na ŠK so súčasným vrátením členského preukazu. Zaplatený členský príspevok sa nevracia.

b) vyškrtnutím - pri nezaplatení členského príspevku v čase bežnej platnosti členského preukazu podľa bodu 3 tohto článku,

c) úmrtím člena,

d) vylúčením - v prípade závažného porušenia stanov ŠK môže Výkonný výbor ŠK rozhodnúť o nevydaní členského preukazu na ďalšie obdobie,

e) dňom zániku ŠK.

6. Skupinové členstvo v ŠK je dobrovoľné. V ŠK sú združené nasledujúce oddiely:

- Futbalový

- Tenisový

- Stolno-tenisový

- Hokejový

- Kulturistický

7. Každý oddiel má svojho zástupcu, ktorý zodpovedá za činnosť oddielu a úzko spolupracuje s výborom ŠK Harichovce.

8. Zánik skupinového členstva:

a) vystúpením -  dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení oddielu z ŠK,

b) vylúčením – dňom potvrdenia rozhodnutia Výkonného výboru ŠK o vylúčení oddielu,

c) dňom zániku ŠK.

9. Čestné členstvo môže Výkonný výbor ŠK udeliť členom, kolektívom, športovcom, organizáciám a inštitúciám za osobitné zásluhy a rozvoj ŠK.

10. Výšku členského príspevku schvaľuje Výkonný výbor ŠK v každom kalendárnom roku do 31. decembra na nasledujúci rok.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1. Členovia ŠK majú tieto práva:

a) zúčastňovať sa podľa svojej potreby na športovej a spoločenskej  činnosti, ktorú organizuje ŠK,

b) využívať všetky výhody poskytované ŠK,

c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ŠK,

d) zúčastňovať sa členských schôdzí,

e) obracať sa na orgány ŠK s podnetmi, návrhmi,  pripomienkami, sťažnosťami a žiadať na ne vyjadrenie,

f) byť informovaný o činnosti a hospodárení ŠK,

g) využívať materiál a zariadenia, ktoré má ŠK vo vlastníctve a prenájme (na základe nájomných zmlúv),

h) byť volený do všetkých orgánov  ŠK pričom podmienkou je vek nad 18 rokov.

2. Členovia majú tieto povinnosti:

a) dodržiavať Stanovy ŠK a iné vnútorné poriadky klubu vydané na základe stanov,

b) dodržiavať všeobecne platné a športové princípy morálky a etiky,

c) aktívne sa podieľať na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie,

d) riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky.

 

Článok V.

Organizačné zásady a vnútorne vzťahy

1. Oddiely združené v ŠK majú rovnaké práva a povinnosti. Pri výkone svojej činnosti sa riadia týmito stanovami, ktoré upravujú  činnosť celého ŠK, ako aj i jeho rozhodnutiami a platnými právnymi normami.

2. Každý oddiel má právo vystúpiť zo ŠK. Svoj zámer oznámi písomne jeden mesiac vopred vždy k poslednému dňu v mesiaci. Po schválení vo Výkonnom výbore ŠK sa uskutoční majetkovo – právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazným prostriedkom o získaní majetku. S účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne.

3. Pri vstupe nového oddielu do štruktúry ŠK sa postupuje tým istým spôsobom.

4. Oddiely združené v ŠK nemajú právnu subjektivitu. Konajú a vystupujú pod záštitou ŠK a takto reprezentujú ŠK Harichovce.

5. Oddielom sa rozdeľujú získané, alebo pridelené finančné prostriedky podľa pravidiel schválenými výborom ŠK Harichovce.

6. Oddiely prostredníctvom svojho zástupcu a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade so Stanovami ŠK a inými platnými právnymi predpismi získali ďalšie vlastné príjmy, ktoré využívajú na zabezpečenie svojej činnosti.

 

Článok VI.

Orgány ŠK

1. Orgánmi ŠK sú:

a)  členská schôdza a mimoriadna členská schôdza

b)  výkonný výbor

c)  kontrolná rada

d)  iný orgán schválený uznesením výboru.

 

Článok VII.

Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza

1. Najvyšším orgánom  ŠK je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza. Zvoláva ju predseda Výboru ŠK písomnou pozvánkou pre členov ŠK a verejnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, plagáty a pod.).

2. Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza najmä:

a) schvaľuje, mení, alebo ruší Stanovy ŠK,

b) uznáša sa v názve, symbolike, ako aj o zániku ŠK,

c) volí výbor ŠK a Kontrolnú radu,

d) schvaľuje spoluprácu iných fyzických a právnických subjektov,

e) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení ŠK za predošlé obdobie,

f) schvaľuje  plán  činnosti  a hospodárenia Športového klubu  na  ďalšie  obdobie,  ktorý

predkladá výbor,

g) rozhoduje o vylúčení oddielu z ŠK v prípade, že jeho činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov a so stanovami ŠK,

h) je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru ŠK, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami ŠK,

i) je odvolávacím orgánom v disciplinárnom konaní.

3. Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci individuálni členovia, ktorí v deň konania členskej schôdze dosiahli vek 18 rokov. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

Článok VIII.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor ŠK riadi a koordinuje  činnosť ŠK medzi zasadnutiami členskými schôdzami.

2. Výkonný výbor ŠK má sedem členov, tvoria ho predseda, tajomník a päť členov. Je volený na obdobie štyroch (4) rokov a zasadá spravidla dvakrát mesačne, alebo na podnet predsedu ŠK. Zo zasadnutia Výkonného výboru Športového klubu sa robí zápisnica, ktorú svojim podpisom schvaľuje predseda ŠK.

3. Výkonný výbor ŠK predovšetkým:

a) zodpovedá za koordináciu činnosti oddielov združených v ŠK, vykonáva pre ne servisnú a poradenskú činnosť,

b) zastupuje ŠK pri rokovaniach so štátnymi, samosprávnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami,

c) organizuje v spolupráci s oddielmi ŠK činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov,

d) rozdeľuje finančné prostriedky pre oddiely,

e) zodpovedá za hospodárenie ŠK.

4. Právne úkony v mene ŠK vykonávajú predseda a tajomník, každý z nich samostatne.

5. Na platnosť písomného platného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis predsedu výboru a tajomníka, alebo podpis predsedu výboru a minimálne jedného člena výboru povereného výborom ŠK Harichovce.

6. Výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.

7. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze a Kontrolnej rady.

 

Článok IX.

Predseda ŠK

1. Predseda ŠK je volený na 4 roky výborom ŠK. Po schválení výborom v súlade s článkom VIII. bod 5. má predseda ŠK nasledujúce právomoci:

a) uzatvárať všetky druhy zmlúv s inými právnymi subjektmi,

b) riadiť a koordinovať ekonomickú činnosť ŠK vo vedení administratívy, pokladníckych, účtovníckych, ekonomických, hospodárskych záležitostí,

c) zabezpečiť riadenie a koordináciu podnikateľských aktivít klubu a získavanie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov.

2. Predseda ŠK a členovia poverení Výkonným výborom ŠK sú oprávnení podávať informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Článok X.

Kontrolná rada ŠK

1. Kontrolná rada je nezávislým orgánom ŠK, oprávneným kontrolovať všetky druhy  činnosti ŠK.  

2. Kontrolná rada je volená na obdobie štyroch (4) rokov, spravidla vtedy, kedy je volený Výkonný výbor ŠK. Kontrolná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu.

3. Predseda Kontrolnej rady má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach Výkonného výboru s hlasom poradným.

4. Kontrolnú radu zvoláva jej predseda.

5. Kontrolná rada podáva správu členskej schôdzi o svojej činnosti za uplynulé obdobie.

 

Článok XI.

Majetok a hospodárenie v ŠK

1. ŠK má vo vlastníctve hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov užíva štátny majetok, majetok obce, poprípade iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.

2. Zdrojom majetku hlavnej činnosti ŠK sú:

a) dotácia zo štátneho rozpočtu, resp. obecného rozpočtu,

b) členské príspevky,

c) príspevky, dary, granty od právnických a fyzických osôb,

d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov klubu,

e) príjmy od iných osôb podľa osobitných zmlúv.

3. Výkonný výbor ŠK každoročne určuje kritéria rozdelenia finančných prostriedkov ŠK podľa rozsahu a kvality činnosti každého oddielu. Finančné prostriedky prerozdelí tak, aby sa zabezpečila a skvalitnila činnosť jednotlivých oddielov.

 

Článok XII.

Zánik ŠK

1. ŠK zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením,

b) zlúčením s iným združením,

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zániku ŠK vykoná  výbor majetkové vysporiadanie.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené dňa 20.01.2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR.

2. Výklad stanov vykonáva výbor.

3. Veci neupravené  týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány Športového Klubu.

4. Schválením týchto stanov ŠK sa rušia stanovy ŠK registrované na MV SR zo dňa 16.07.1990, č. spisu VVS/1-900/90-1524.

V Harichovciach dňa 20.01.2013

 

comments
Logo ŠK Harichovce
sk_harichovce_logo.jpg


ŠK Harichovce